Statut

Statut
Niepublicznej Szkoły Policealnej Natural Voice Perfection Institute
w Krakowie

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Policealna Natural Voice Perfection Institute w Krakowie i zwana jest dalej Szkołą.

2. Organem prowadzącym Szkołę jest stowarzyszenie Natural Voice Perfection Institute z siedzibą w Sierczy 673, 32-020 Wieliczka.

3. Szkoła używa pieczęci urzędowej zawierającej nazwę Szkoły.

§ 2

1. Siedziba Szkoły znajduje się w Krakowie, przy ul. Basztowej 8.

2. Zajęcia Szkoły odbywają się w Krakowie, przy ul. Basztowej 8.

§ 3

1. Szkoła jest niepubliczną szkołą policealną, kształcącą w zawodzie: aktor scen muzycznych w specjalności wokalno-aktorskiej – symbol cyfrowy 343601  określonym  w  rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz.  U.  z  2012  r. poz.  7) w sprawie klasyfikacji  zawodów  szkolnictwa zawodowego.

2. Nauka odbywa się w formie zaocznej.

3. Nauka w Szkole trwa trzy lata.

4. W zakresie kształcenia Szkoła stosuje własną metodykę kształcenia oraz programy autorskie, zawierające podstawę programową określoną przez Ministra właściwego ds. Kultury dla szkół muzycznych.

Rozdział II – Cele i zasady działania Szkoły

§ 4

Celem działania Szkoły jest stworzenie uczniom warunków dla:

1) rozwoju zdolności i umiejętności artystycznych,
2) zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia samodzielnej działalności twórczej, pracy zawodowej lub dalszych studiów,

3) zbudowania kompletnego warsztatu, dzięki któremu będą mogli sprawnie poruszać się nie tylko na scenie, ale także na rynku muzycznym.

4) stosowania w praktyce zdobytej wiedzy

§ 5

Szkoła realizuje cel działalności w formie:

1) zajęć teoretycznych (wykładów, seminariów, konsultacji, etc.) oraz zajęć praktycznych (ćwiczeń, warsztatów, etc.),

2) organizowanie imprez (koncertów, recitali, etc.) prezentujących dorobek artystyczny uczniów,
3) współdziałanie z samorządem lokalnym, ośrodkami kultury i sztuki oraz innymi instytucjami w rozwijaniu działalności kulturalnej.

4) organizowanie warsztatów z udziałem wykładowców zagranicznych w których mogą wziąć udział także osoby z zewnątrz

Rozdział III – Władze Szkoły

§ 6

Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna.

§ 7

Dyrektor Szkoły jest jednoosobowym organem wykonawczym, powoływanym i odwoływanym przez organ prowadzący Szkołę.

§ 8

Dyrektor Szkoły kieruje jej bieżącą działalnością i odpowiada przed organem prowadzącym Szkołę za realizację celów statutowych, a zwłaszcza:

 1. organizuje procesy dydaktyczne w sposób zapewniający realizację zadań Szkoły,
 2. sprawuje wewnątrzszkolny nadzór pedagogiczny,
 3. konsultuje i opiniuje programy nauczania w Szkole,
 4. przewodniczy komisji egzaminacyjnej egzaminów wstępnych i dyplomowych,
 5. dysponuje środkami w planie finansowym Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę,
 6. realizuje pozostałe zadania nie przydzielone w niniejszym statucie innym organom,
 7. wydaje regulaminy i zarządzenia,
 8. organizuje działalność Szkoły w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy i nauki,
 9. ustala w porozumieniu z radą pedagogiczną i organem prowadzącym roczny plan działania Szkoły i informuje radę pedagogiczną o jego realizacji,
 10. zatrudnia i zwalnia pracowników w porozumieniu z organem prowadzącym,
 11. decyduje o przyjęciu i skreśleniu z listy uczniów,
 12. odpowiada za dokumentację szkoły i należyte jej zabezpieczenie,
 13. reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
 14. ustala w porozumieniu z radą pedagogiczną i organem prowadzącym Szkoły Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania, Klasyfikowania, Promowania oraz Przeprowadzania Egzaminów,
 15. opracowuje projekt zmian statutu Szkoły,
 16. może przekazać część swoich obowiązków i uprawnień swoim zastępcom
 17. może w porozumieniu z osobą prowadzącą Szkołę oraz z organem sprawującym nadzór pedagogiczny wprowadzić nowe zawody lub profile kształcenia.

§ 9

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, działającym pod przewodnictwem dyrektora Szkoły.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: organ prowadzący Szkołę, dyrektor szkoły i co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w Szkole.

3. W przypadku, gdy funkcję osoby prowadzącej i dyrektora szkoły pełni jedna osoba, w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w Szkole i trzecia osoba wybrana przez osobę prowadzącą.

§ 10

1. Zadaniem rady pedagogicznej jest zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowanie uczniów, wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących wszystkich spraw szkoły.

2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos organu prowadzącego Szkołę.

Rozdział IV – Prawa i Obowiązki Słuchacza 

§ 11

Słuchacz zobowiązany jest do:

1) Zawarcia umowy z osobą prowadzącą Szkołę przed podjęciem nauki.
2) Przestrzegania postanowień zawartych w umowie, Statucie oraz Regulaminie Szkoły.

3) Stosowania się do wymagań Organizatora oraz osób prowadzących zajęcia, dotyczących w szczególności materiałów niezbędnych do czynnego uczestniczenia w zajęciach jak również stroju i obuwia na poszczególne zajęcia.
4) Terminowego uiszczania czesnego za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Organizatora jak również innych opłat wskazanych w umowie i w niniejszym regulaminie.
5) Bezzwłocznego powiadomienie Organizatora o zmianie nazwiska i adresu, a także o zmianie adresu poczty elektronicznej.
6) Systematycznego sprawdzania skrzynki poczty elektronicznej, której adres Słuchacz wskazał Organizatorowi, jako adres kontaktowy.
7) Systematycznego, czynnego udziału w zajęciach oraz przystępowania do zaliczeń i egzaminów rocznych.

8) Dbałość o dobro, mienie i ład w Szkole, w przypadku świadomego zniszczenia mienia słuchacz odpowiada materialnie za wyrządzoną szkodę.

§ 12

Słuchacz ma prawo do: 

1) Zgłaszania zastrzeżeń i uwag dotyczących sposobu prowadzenia zajęć i kadry dydaktycznej.
2) Uzyskiwania informacji dotyczący programu szkolenia, zasad zaliczania egzaminów oraz uzyskanych wyników.

3) Odrobienia zajęć w przypadku gdy zajęcia nie obyły się w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Szkoły.

4) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, a w ramach tego, do uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych przez Szkołę.

5) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.

6) Swobody wyrażania myśli i przekonań.

7) Rozwijania zainteresowań i zdolności.

8) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnie z warunkami ustalonymi w Regulaminie Szkoły.

Rozdział V – Prawa i obowiązki pracowników Szkoły

§ 13

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niezbędnych do obsługi szkoły.

2. Podstawą zatrudnienia jest umowa zawarta z Organem Prowadzącym Szkołę.

§ 14

1. Nauczyciel organizuje oraz wspomaga proces rozwoju i samokształcenia uczniów.

2. Nauczyciel organizuje i prowadzi powierzone mu zajęcie w formie wykładów, ćwiczeń, konsultacji i warsztatów, itp.

§ 15

Nauczyciel zobowiązany jest do:

1) Prawidłowego prowadzenia procesu dydaktycznego.

2) Sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich Słuchaczy.

3) Zapewnienia Słuchaczom bezpieczeństwa w czasie prowadzonych zajęć.

4) Udzielania pomocy Słuchaczom w procesie dydaktycznym.

5) Doskonalenia istniejących programów nauczania.

6) Przeprowadzenia systematycznego procesu oceniania Słuchaczy w całym cyklu nauki, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania Słuchaczy, uczestniczenie w egzaminach końcowych.

§ 16

Nauczyciel ma prawo do:

1) Zatrudnienia przez osobę prowadzącą Szkołę na podstawie umowy cywilno-prawnej odpowiednio do wykonywanej pracy lub zlecenia, lub wykonywanego dzieła, a prawa wynikające z tych umów określa Kodeks Pracy lub inne przepisy obowiązujące w R.P.

2) Decydowania o stosowanych środkach dydaktycznych w ramach realizacji programu szkoły.

Rozdział VI – Organizacja procesu kształcenia

§ 17

1. Nauka w Szkole trwa 3 lata (sześć semestrów)

2. Podstawową formą pracy szkoły są konsultacje indywidualne i zbiorowe oraz zajęcia dydaktyczne indywidualne i zbiorowe prowadzone 2-3 razy w miesiącu po 3 dni każde (piątek, sobota, niedziela)

3. Organizację pracy Szkoły w danym roku szkolnym określa Dyrektor Szkoły na podstawie ramowego planu realizacji programu i planu pracy Szkoły.

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w innym wymiarze, nie dłuższym jednak jak 60 minut.

5. Jednostki lekcyjne mogą być łączone z zachowaniem zasad higieny pracy słuchacza i nauczyciela

6. Dyrektor szkoły dokonuje corocznie podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki z uwzględnieniem zasad wynikających z programów nauczania.

§ 18

1.O przyjęciu na semestr pierwszy Niepublicznej Szkoły Policealnej Natural Voice Perfection w Krakowie mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie, które ukończyły 17 lat.

2.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3. O przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy decyduje wynik z egzaminu wstępnego.

4. Szczegółowe zasady, warunki oraz tryb rekrutacji Słuchaczy określa Regulamin Szkoły.

5. Terminy rekrutacji ustala Dyrektor Szkoły.

§ 19

Ocenianie  słuchaczy  odbywa  się  zgodnie  z  zasadami  wewnątrzszkolnego   systemu   oceniania osiągnięć słuchaczy.

2.W szkole obowiązuje następująca skala ocen:

a. Oceny bieżące mogą być stosowane z dodatkiem plusów:

Ocena liczbowaOcena
6Celujący
5Bardzo dobry
4,5Dobry +
4Dobry
3,5Dostateczny +
3Dostateczny
2Niedostateczny

b. Oceny semestralne i końcoworoczne wpisuje się w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów oraz plusów i minusów:

Ocena liczbowaOcenaPunktacja
6Celujący25-24
5Bardzo dobry23-21
4,5Dobry +20-19
4Dobry18-16
3,5Dostateczny +15-14
3Dostateczny13-11
2Niedostateczny10-0

3. Przyjęta w szkole skala i forma ocen stosowana jest przez wszystkich nauczycieli.

4. Wymagania na oceny szkolne związane są z poszczególnymi przedmiotami, ustalają i przedstawiają dyrektorowi szkole nauczyciele prowadzący zajęcia w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania  oraz  w  oparciu  o  przyjęty  w  szkole  system  oceniania,  uwzględniający  obowiązujące podstawy programowe dla poszczególnych przedmiotów ustalone przez MEN.

5. W  ocenianiu  bieżącym  możliwe  są  pewne  odmienności  wynikające  ze  specyfiki  przedmiotu, indywidualnych  koncepcji  dydaktycznych  danego  nauczyciela,  jak  i  potrzeb  danego  semestru,  pod warunkiem  przestrzegania  ogólnych  przepisów  aktualnego  Rozporządzenia  MEN  dotyczącego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy.

§ 20

1. Warunkiem zaliczenia roku szkolnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu semestralnego oraz posiadanie minimum 51% obecności na zajęciach.

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne.

3.Słuchacz,    który    z    przyczyn  usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

4. Za  usprawiedliwioną  nieobecność  uważa  się  pisemne  oświadczenie  słuchacza  i zaświadczenie lekarskie bądź z zakładu pracy złożone dyrektorowi szkoły informujące np: 

o chorobie, wyjeździe służbowym za granicę, pracy zmianowej.

5. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły.

§ 21

 1. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i może zostać skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora. 

2. Słuchacz, który nie zdał wszystkich egzaminów semestralnych i nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, może zostać skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora.

3. Słuchacz,  który  z  przyczyn  nieusprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminów  semestralnych otrzymuje z nich ocenę niedostateczną może zostać skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora.

4. Słuchacz, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe  konsultacje,  przewidziane  w szkolnym planie nauczania, w wymiarze poniżej 51% czasu przeznaczonego na każde z tych konsultacji może zostać skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora.

5. Słuchacz, który uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za negatywne  w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, zostaje skreślony z listy słuchaczy.

6. Słuchacz, który nie podjął nauki w szkole w ciągu pierwszych dwóch miesięcy, może zostać skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora.

7. Słuchacz,  który  swoim  demoralizującym  zachowaniem,  czynami  zagrażającymi  życiu  i  zdrowiu innych słuchaczy, nauczycieli i pracowników szkoły, uniemożliwia prowadzenie zajęć, po uprzednio nałożonych przez dyrektora karach i braku poprawy, może zostać skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora.

8. W razie skreślenia z listy słuchaczy decyzją dyrektora szkoły, słuchacz ma prawo w ciągu 14 dni do odwołania się od tej decyzji.

9. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.

§ 22

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami ustaloną dla szkół niepublicznych.

§ 23

Pozostałe czynniki określające organizację szkoły zawiera Regulamin Szkoły.

Rozdział VII  – Zasady prowadzenia gospodarki finansowej

§ 24

Gospodarkę finansową Szkoły prowadzi organ prowadzący szkołę zgodnie z ustawą o rachunkowości.

§ 25

Działalność Szkoły jest finansowana ze środków uzyskanych z:

1) wpisowego, czesnego i innych opłaty pobieranych od Słuchaczy i uczestników warsztatów

2) dotacji i subwencji,
3) darowizn,
4) innych źródeł.

§ 26

Zasady pobierania i wysokość opłat, o których mowa w § 21 ust. określa Organ Prowadzący Szkołę.

Rozdział VIII – Postanowienia końcowe

§ 27

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 28

1. Decyzję o likwidacji Szkoły może podjąć Organ Prowadzący.

2. Likwidacja następuje z końcem roku szkolnego, po uprzednim zawiadomieniu słuchaczy oraz właściwych Władz Oświatowych, co najmniej na 6 miesięcy przed zamierzonym terminem likwidacji.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do ewidencji przez Szkołę.