Statut

Niepublicznej Szkoły Policealnej Natural Voice Perfection Institute w Krakowie

 

 

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Policealna Natural Voice Perfection Institute w Krakowie i zwana jest dalej Szkołą.

2. Organem prowadzącym Szkołę jest stowarzyszenie Natural Voice Perfection Institute z siedzibą w Wieliczce, ul. Różana 54a/10

3. Szkoła używa pieczęci zawierającej nazwę Szkoły.

 

§ 2

1. Siedziba Szkoły znajduje się w Wieliczce, ul. Różana 54a/10

2. Zajęcia Szkoły odbywają się w Krakowie, przy ul. Krupniczej 38.

 

§ 3

1. Szkoła jest nie­pu­bliczną szkołą poli­ce­alną, kształ­cącą w zawodzie: aktor scen muzycznych w spe­cjal­no­ści wokalno-aktorskiej – symbol cyfrowy 343601  określonym  w  rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz.  U.  z  2012  r. poz.  7) w sprawie klasyfikacji  zawodów  szkolnictwa zawodowego.

2. Nauka odbywa się w systemie niestacjonarnym.

3. Nauka w Szkole trwa trzy lata.

4. W zakresie kształcenia Szkoła sto­suje własną metodykę kształcenia oraz pro­gram autor­ski.

 

 

 

Rozdział II – Cele i zasady działania Szkoły

 

§ 4

Celem działania Szkoły jest stworzenie uczniom warunków dla:

1) rozwoju zdolności i umiejętności artystycznych,
2) zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia samodzielnej działalności twórczej, pracy zawodowej lub dalszych studiów,

3) zbudowania kompletnego warsztatu, dzięki któremu będą mogli sprawnie poruszać się nie tylko na scenie, ale także na rynku muzycznym.

4) stosowania w praktyce zdobytej wiedzy

 

§ 5

Szkoła realizuje cel działalności w formie:

1) zajęć teoretycznych (wykładów, seminariów, konsultacji, etc.) oraz zajęć praktycznych (ćwiczeń, warsztatów, etc.),

2) organizowanie imprez (koncertów, recitali, etc.) prezentujących dorobek artystyczny uczniów,
3) współdziałanie z samorządem lokalnym, ośrodkami kultury i sztuki oraz innymi instytucjami w rozwijaniu działalności kulturalnej.

4) organizowanie warsztatów z udziałem wykładowców zagranicznych w których mogą wziąć udział także osoby z zewnątrz

 

 

Rozdział III - Organy Szkoły

 

§ 6

Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna.

 

§ 7

Dyrektor Szkoły jest jednoosobowym organem wykonawczym, powoływanym i odwoływanym przez organ prowadzący Szkołę.

 

§ 8

Dyrektor Szkoły kieruje jej bieżącą działalnością i odpowiada przed organem prowadzącym Szkołę za realizację celów statutowych, a zwłaszcza:

1)      organizuje procesy dydaktyczne w sposób zapewniający realizację zadań Szkoły,

2)      sprawuje wewnątrzszkolny nadzór pedagogiczny,

3)      konsultuje i opiniuje programy nauczania w Szkole,

4)      przewodniczy komisji egzaminacyjnej egzaminów wstępnych i dyplomowych,

5)      dysponuje środkami w planie finansowym Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę,

6)      realizuje pozostałe zadania nie przydzielone w niniejszym statucie innym organom,

7)      wydaje regulaminy i zarządzenia,

8)      organizuje działalność Szkoły w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy i nauki,

9)      ustala w porozumieniu z radą pedagogiczną i organem prowadzącym roczny plan działania Szkoły i informuje radę pedagogiczną o jego realizacji,

10)   zatrudnia i zwalnia pracowników w porozumieniu z organem prowadzącym,

11)   decyduje o przyjęciu i skreśleniu z listy uczniów,

12)   odpowiada za dokumentację szkoły i należyte jej zabezpieczenie,

13)   reprezentuje Szkołę na zewnątrz,

14)   ustala w porozumieniu z radą pedagogiczną i organem prowadzącym Szkoły Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania, Klasyfikowania, Promowania oraz Przeprowadzania Egzaminów,

15)   opracowuje projekt zmian statutu Szkoły,

16)   może przekazać część swoich obowiązków i uprawnień wybranym osobom

17)   może w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę oraz z organem sprawującym nadzór pedagogiczny wprowadzić nowe zawody lub profile kształcenia.

 

§ 9

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, działającym pod przewodnictwem dyrektora Szkoły.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: osoba reprezentująca organ prowadzący Szkołę, dyrektor szkoły i co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w Szkole.

3. W przypadku, gdy funkcję osoby reprezentującej organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły pełni jedna osoba, w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w Szkole i trzecia osoba wybrana przez dyrektora szkoły.

 

§ 10

1. Zadaniem rady pedagogicznej jest zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowanie uczniów, wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków dotyczących wszystkich spraw szkoły.

2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos organu prowadzącego Szkołę.

 

 

 

Rozdział IV - Prawa i Obowiązki Słuchacza

 

§ 11

Słuchacz zobowiązany jest do:

1) Zawarcia umowy z dyrektorem Szkoły przed podjęciem nauki.
2) Przestrzegania
postanowień zawartych w umowie, Statucie oraz Regulaminie Szkoły.

3) Stosowania się do wymagań Regulaminu Szkoły oraz osób prowadzących zajęcia, dotyczących w szczególności materiałów niezbędnych do czynnego uczestniczenia w zajęciach jak również stroju i obuwia na poszczególne zajęcia.
4) Terminowego uiszczania czesnego za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Szkole jak również innych opłat wskazanych w umowie i w regulaminie.
5) Bezzwłocznego powiadomienie Organizatora o zmianie nazwiska i adresu, a także o zmianie adresu poczty elektronicznej.
6) Systematycznego sprawdzania skrzynki poczty elektronicznej, której adres Słuchacz wskazał Szkole, jako adres kontaktowy.
7) Systematycznego, czynnego udziału w zajęciach oraz przystępowania do zaliczeń i egzaminów rocznych.

8) Dbałość o dobro, mienie i ład w Szkole, w przypadku świadomego zniszczenia mienia słuchacz odpowiada materialnie za wyrządzoną szkodę.

 

§ 12

Słuchacz ma prawo do:

1) Zgłaszania zastrzeżeń i uwag dotyczących sposobu prowadzenia zajęć i kadry dydaktycznej.
2) Uzyskiwania informacji dotyczący programu szkolenia, zasad zaliczania egzaminów oraz uzyskanych wyników.

3) Odrobienia zajęć w przypadku gdy zajęcia nie obyły się w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Szkoły.

4) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, a w ramach tego, do uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych przez Szkołę.

5) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.

6) Swobody wyrażania myśli i przekonań.

7) Rozwijania zainteresowań i zdolności.

8) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnie z warunkami ustalonymi w Regulaminie Szkoły.

 

Rozdział V - Prawa i obowiązki pracowników Szkoły

 

§ 13

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niezbędnych do obsługi szkoły.

2. Podstawą zatrudnienia jest umowa zawarta ze Szkołą.

 

§ 14

1. Nauczyciel organizuje oraz wspomaga proces rozwoju i samokształcenia uczniów.

2. Nauczyciel organizuje i prowadzi powierzone mu zajęcie w formie wykładów, ćwiczeń, konsultacji i warsztatów, itp.

 

§ 15

Nauczyciel zobowiązany jest do:

1) Pra­wi­dło­wego pro­wa­dze­nia pro­cesu dydak­tycz­nego.

2) Spra­wie­dli­wego i rów­nego trak­to­wa­nia wszyst­kich Słu­cha­czy.

3) Zapew­nie­nia Słu­cha­czom bez­pie­czeń­stwa w cza­sie pro­wa­dzo­nych zajęć.

4) Udzie­la­nia pomocy Słu­cha­czom w pro­ce­sie dydak­tycz­nym.

5) Dosko­na­le­nia ist­nie­ją­cych pro­gra­mów naucza­nia.

6) Prze­pro­wa­dze­nia sys­te­ma­tycz­nego pro­cesu oce­nia­nia Słu­cha­czy w całym cyklu nauki, zgodnie z wewnątrz­sz­kol­nym sys­te­mem oceniania, klasyfikowania i pro­mo­wa­nia Słuchaczy, uczestniczenie w egzaminach końcowych.

 

§ 16

Nauczyciel ma prawo do:

1) Zatrud­nie­nia przez dyrektora Szkoły na pod­sta­wie umowy cywilno-praw­nej odpowied­nio do wyko­ny­wa­nej pracy lub zle­ce­nia, lub wyko­ny­wa­nego dzieła, a prawa wynikające z tych umów okre­śla Kodeks Pracy lub inne prze­pisy obo­wią­zu­jące w R.P.

2) Decydowania o stosowanych środkach dydaktycznych w ramach realizacji programu szkoły.

 

 

Rozdział VI - Organizacja procesu kształcenia

 

§ 17

1. Nauka w Szkole trwa 3 lata (sześć semestrów)

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne indywidualne i grupowe prowadzone 10 razy w semestrze po 3 dni każde (piątek, sobota, niedziela)

3. Organizację pracy Szkoły w danym roku szkolnym określa Dyrektor Szkoły na podstawie ramowego rocznego planu pracy Szkoły.

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

5. Dopuszcza się łączenie jednostek lekcyjnych jeżeli wymaga tego specyfika zajęć z zachowaniem 5-cio minutowych przerw pomiędzy jednostkami.

6. Dyrektor szkoły dokonuje corocznie podziału na grupy z uwzględnieniem specyfiki zajęć.

 

§ 18

 

1.O przyjęciu na semestr pierwszy Niepublicznej Szkoły Policealnej Natural Voice Perfection Institute w Krakowie mogą ubiegać się kandydaci posiadający wykształcenie średnie, które ukończyły 17 lat.

2.Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane przez lekarza foniatrę.

3. Kandydaci przesyłają formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem legitymacyjnym oraz uiszczają opłatę egzaminacyjną w terminach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.
4. Kandydaci podchodzą do egzaminów wstępnych, które obejmują:

- Wykonanie piosenki w języku polskim
- Wykonanie drugiej dowolnej piosenki
- Egzamin z zakresu kształcenia słuchu

- Rozmowę kwalifikacyjną.
5. O wynikach egzaminów kandydat zostaje powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w formularzu. 

§ 19

 

Ocenianie  słuchaczy  odbywa  się  zgodnie  z  zasadami  Wewnątrzszkolnego   Systemu   Oceniania.

1.W szkole obowiązuje następująca skala ocen:

a. Oceny bieżące mogą być stosowane z dodatkiem plusów:

-celujący-6,

-bardzo dobry-5,

-dobry -4,

-dostateczny -3,

-dopuszczający-2,

-niedostateczny -1.

b. Oceny semestralne i końcowo-roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu:

-celujący-6,

-bardzo dobry-5,

-dobry -4,

-dostateczny-3,

-dopuszczający -2,

-niedostateczny-1.

2. Oceną negatywną jest ocena niedostateczna, pozostałe oceny są pozytywne. 

3.Przyjęta w szkole skala i forma ocen stosowana może być stosowana przez wszystkich nauczycieli,  jednak możliwe    pewne  odmienności  wynikające  ze  specyfiki  przedmiotu i indywidualnych  koncepcji  dydaktycznych  danego  nauczyciela,  pod warunkiem  uzgodnienia ich z dyrektorem szkoły.

4.Wymagania na oceny szkolne związane z poszczególnymi przedmiotami, ustalają i przedstawiają dyrektorowi szkoły nauczyciele prowadzący zajęcia w oparciu o realizowany program nauczania.

5. Warunkiem zaliczenia roku szkolnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu semestralnego oraz posiadanie minimum 51% obecności na zajęciach.

6. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 51% oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne.

7. Słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, może zdawać ten egzamin w drugim terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

8. Słuchacz, który z przyczyn  usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w drugim terminie może wnioskować o dodatkowy trzeci termin egzaminu składając podanie do dyrektora szkoły.

9. Za  usprawiedliwioną  nieobecność  uważa  się  pisemne  oświadczenie  słuchacza  i zaświadczenie lekarskie bądź z zakładu pracy złożone dyrektorowi szkoły informujące np:

o chorobie, wyjeździe służbowym za granicę, pracy zmianowej.

10. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu semestralnego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11.Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i może zostać skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora.

12. Słuchacz, który nie zdał wszystkich egzaminów semestralnych i nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, może zostać skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora.

13. Słuchacz,  który  z  przyczyn  nieusprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminów  semestralnych otrzymuje z nich ocenę niedostateczną może zostać skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora.

14. Słuchacz, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia w wymiarze poniżej 51% obecności może zostać skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora.

15. Słuchacz, który uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny negatywne  może zostać skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora.

16. Słuchacz, który nie podjął nauki w szkole w ciągu pierwszych dwóch miesięcy, może zostać skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora.

17. Słuchacz,  który  swoim  demoralizującym  zachowaniem,  czynami  zagrażającymi  życiu  i  zdrowiu innych słuchaczy, nauczycieli i pracowników szkoły, uniemożliwia prowadzenie zajęć, po uprzednio nałożonych przez dyrektora karach i braku poprawy, może zostać skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora.

18. W razie skreślenia z listy słuchaczy decyzją dyrektora szkoły, słuchacz ma prawo w ciągu 14 dni do odwołania się od tej decyzji.

19. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 14 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.

20. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wyrazić zgodę na warunkowe uzyskanie promocji na semestr programowo wyższy przez słuchacza, który otrzymał z jednego przedmiotu ocenę negatywną, na pisemny wniosek  słuchacza złożony w terminie 14 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych, pod warunkiem powtórzenia danego przedmiotu w kolejnym roku i uzyskania z niego pozytywnej oceny końcowej.

 

§ 20

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z zasadami RODO i przepisami ustaloną dla szkół niepublicznych.

 

§ 21

 

Pozostałe czynniki oraz kwestie sporne dotyczące organizacji szkoły nie zawarte w niniejszym statucie rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

 

Rozdział VII  - Zasady prowadzenia gospodarki finansowej

 

§ 22

Gospodarkę finansową Szkoły prowadzi organ prowadzący szkołę zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

§ 23

Działalność Szkoły jest finansowana ze środków uzyskanych z:

1) wpisowego, czesnego i innych opłaty pobieranych od Słuchaczy i uczestników warsztatów

2) dotacji i subwencji,
3) darowizn,
4) innych źródeł.

§ 24

Zasady pobierania i wysokość opłat, o których mowa w § 21 ust. określa Organ Prowadzący Szkołę.

 

 

Rozdział VIII - Postanowienia końcowe

 

§ 25

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

§ 26

1. Decyzję o likwidacji Szkoły może podjąć Organ Prowadzący.

2. Likwidacja następuje z końcem roku szkolnego, po uprzednim zawiadomieniu słuchaczy oraz właściwych Władz Oświatowych, co najmniej na 6 miesięcy przed zamierzonym terminem likwidacji.

 

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do ewidencji przez Szkołę.